Είστε εδώ : Αρχική www.chevrolet.gr
Ôçë.:210-5822805 / Fax: 210-5321176
 
Áè. ÌïõóôÜêáò & Óßá Ï.Å. Ë. Áèçíþí 239, ×áúäÜñé, TK : 124 61
  Αρχική
      Χάρτης
      Service
      Test Drive
      Προσφορές
    Μεταχειρισμένα
      Επικοινωνία

ÁÈ. ÌÏÕÓÔÁÊÁÓ & ÓÉÁ Ï.Å.

Ç åôáéñåßá ÁÈ. ÌÏÕÓÔÁÊÁÓ & ÓÉÁ Ï.Å. åßíáé ìßá óýã÷ñïíç ïëïêëçñùìÝíç ìïíÜäá CHEVROLET óôï ×áúäÜñé ÁôôéêÞò (Ëåùöüñïò Áèçíþí 239, 124 61) ç ïðïßá Üñ÷éóå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ôï 1998.
Ç ïëïêëçñùìÝíç ìáò ìïíÜäá ðåñéëáìâÜíåé:

  • ÐùëÞóåéò áõôïêéíÞôùí
  • ÁíôáëëáêôéêÜ
  • ÁîåóïõÜñ
  • Service
  • Öáíïðïéåßï
  • Âáöåßï

Óôçí ÁÈ. ÌÏÕÓÔÁÊÁÓ & ÓÉÁ Ï.Å. ìå ôçí ðïëõåôÞ ãíþóç êáé åìðåéñßá ìáò óôï ÷þñï ôïõ áõôïêßíçôïõ, óáò ðñïóöÝñïõìå áîéüðéóôåò ëýóåéò ïé ïðïßåò éêáíïðïéïýí áðüëõôá ôéò áíÜãêåò óáò. Óôç ‘Chevrolet ÌïõóôÜêáò’ ìðïñåßôå íá áðïêôÞóåôå üëá ôá íÝá ìáò ìïíôÝëá ìå ôïõò ðéï åõíïúêïýò üñïõò ôçò áãïñÜò, áíôáëëÜóóïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôï ðáëéü óáò áõôïêßíçôï ìå Ýíá êáéíïýñãéï Chevrolet.

         
Copyright © Chevrolet. All rights reserved powered by microsense